Arddangosfa 'Arwyr' 'Heroes' Exhibition
Oriel Kyffin Williams Llangefni

16.06.18 - 05.08.18

  
Dwi wedi bod yn ffodus iawn yn ystod fy ngyrfa broffesiynol fel pêl droediwr, dwi wedi cael chwarae ac ymweld â lleoliadau anhygoel, profiadau oedd yn freuddwyd bell wrth dyfu fyny ym Mhenygroes. Dwi hefyd wedi bod yn ffodus o allu troi at fy ngwaith celf; mae wedi bod yn fodd o ddianc oddiwrth bwysau a phrysurdeb y byd pêl droed. Mae hefyd wedi fy ngalluogi i gadw’r cyswllt agos sydd gennyf efo adref a Chymru.

Mae’r cyfle i gael arddangos fy ngwaith celf a chael cydweithio gydag Oriel Môn hefyd yn rhywbeth arbennig iawn i mi, dyma fy ail arddangosfa fel artist ac mae yn wir fraint cael y cyfle hwn yn enwedig oherwydd fy nghyswllt gydag Amlwch a’r ynys.

Mae’r arddangosfa ‘Arwyr’ yn gasgliad o baentiadau gwreiddiol sydd yn cyffwrdd a dau brif them.

‘Arwyr’ y tîm pêl droed cenedlaethol a gyrhaeddodd rownd gynderfynol Ewro 2016. Mae’r rhan yma yn cynnwys 11 o baentiadau gwreiddiol sydd yn portreadu fy atgofion o’r haf arbennig hwnnw. Mae’r portreadau yn cynnwys Gareth Bale, Chris Coleman, Arron Ramsey, Ashley Williams a ‘bromance’ Wayne Hennessey a Joe Ledley! Bydd fy mhaentiad ‘together stronger’ yn rhan o’r arddangosfa. Bydd eitemau unigryw gan y Gymdeithas Bel Droed hefyd yn cael eu harddangos.

Mae ail them yr arddangosfa yn deyrnged i fy ‘arwyr’ personol, sef y chwarelwyr fu yn gweithio yn chwareli Gogledd Cymru. Wedi fy magu yn Nyffryn Nantlle mae hanes, treftadaeth a’r diwylliant gafodd eu greu yn sgil y diwydiant Llechi yn rhywbeth arbennig iawn. Mae’r rhan yma yn cynnwys paentiadau gwreiddiol sydd yn portreadu bywyd a gwaith y chwarelwyr fu'n gweithio yn ein chwareli llechi.

Fel rhan o’r arddangosfa byddwn yn arddangos ffilm fer arbennig gan Iwan Pritchard Huws sy'n portreadu ei hanes wrth ddilyn y tîm cenedlaethol yn ystod Ewro 2016. Yn anffodus bu i ni golli Iwan i ddamwain angheuol ar fynydd Tryfan yn gynharach eleni. Mae Iwan yn hen ffrind i mi o fy mhlentyndod. Mae marwolaeth Iwan wedi bod yn golled enfawr i bawb oedd yn ei adnabod ac mae yn fraint i mi gael cynnwys ei waith fel rhan o’r arddangosfa.

I've always felt that I’ve been very fortunate during my professional career as a footballer; the experience of playing at incredible stadiums and visiting some magnificent places, which was a distance dream when growing up in Penygroes. I’ve also felt fortunate in being able to turn to my artwork; it’s always been a way of escaping the day to day pressures of life in the footballing world. It’s allowed me to connect with my roots in Dyffryn Nantlle and my affection for Welsh identity and our people.

The opportunity to showcase my artwork and collaborating with Oriel Môn is also something very special for me, this is my second exhibition as an artist and it’s a real privilege to have been given this opportunity, especially due to my family ties to Amlwch and the island.

The 'Heroes' exhibition is a collection of original paintings that will cover two main themes.

The first set of 'Heroes' are those of our national football team who reached the Euro 201 semi-finals. This collection contains 11 original paintings that portray my memories of that truly memorable summer. Portraits include Gareth Bale, Chris Coleman, Arron Ramsey, Ashley Williams and Wayne Hennessey and Joe Ledley’s ‘bromance’! My 'together stronger' painting will also be part of the exhibition. The Football Association will also be exhibiting a number of unique items.

The second section of the exhibition is a tribute to my personal 'heroes', the quarrymen who worked in the North Wales quarries. Having grown up in Dyffryn Nantlle, the history, heritage and culture created by the Slate industry is something truly incredible. My quarrymen section includes original paintings that portray the life and times of the quarrymen who worked in the slate quarries. 

Also, as part of the exhibition, we will proudly be showing a brilliant ‘self-filmed’ documentary by Iwan Pritchard Huws which captured and portrayed his experience in France as a fan following the national team during Euro 2016. Sadly, we lost Iwan to a fatal accident on Tryfan earlier this year. Iwan was a keen footballer and a childhood friend of mine and the family. His death has been a huge loss to all who knew him and it is a privilege for me to have this opportunity to share his work as part of my exhibition.